ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กิจกรรมหลักที่ ๒ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อประชาชน”

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ