Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรอบบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ