ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตาม ป.วิแพ่ง ม 20 ตรี และตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

เว็บไซต์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

1 อินโฟกราฟฟิกไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
2 ข้อดีและประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตาม ป.วิ.พ.มาตรา 20 ตรี
3 ช่องทางติดต่อสอบถาม
4 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ผ่านระบบ CIOS
5 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกรณียื่นด้วยตนเองที่ศาล หรือทางไปรณีษย์
6 ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องด้วยตนเอง หรือยื่นผ่าน QR Code หรือส่งคำร้องทางไปรษณีย์
7 ยื่นคำร้องผ่านระบบ Cios
8 แบบฟอร์มคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (Word)
9 แบบฟอร์มคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (Pdf)
10 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง(Word)
11 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง(Pdf)

 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

1

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

2 ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตาม พรบ.
3 เขตอำนาจศาลที่ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามพ.ร.บ.ได้
4 ยื่นความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่าน QR Code
5 แบบฟอร์มคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.(Word)
6 แบบฟอร์มคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.(Pdf)

 

การไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิ

1 เชิญชวนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง
2 ข้อดีของการมาศาล
3 หนังสือมอบอำนาจ (Word)
4 หนังสือมอบอำนาจ (PDf)