Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การจัดอบรมสำหรับผู้รับคำปรึกษา โครงการ “รู้และเข้าใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด”image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ