ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
เจ้าพนักงานตำรวจศาล