Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
News
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน” ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม ให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

   
image
image
image
image
image