ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์