Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ทนายความขอแรงประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานียืนยันตัวตนเป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/2, 165/1, 173image

image เอกสารแนบ