Accessibility Tools

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
Suratthani Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

เขตอำนาจศาลแขวงสุราษฎร์ธานีimage

 

1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

4. อำเภอดอนสัก

7. อำเภอบ้านตาขุน

2. อำเภอพุนพิน

5. อำเภอบ้านนาเดิม

8. อำเภอพนม

3. อำเภอกาญจนดิษฐ์

6. อำเภอคีรีรัฐนิคม